Despre DGAPMFP

DIRECȚIA GENERALĂ DE ARHITECTURĂ PEISAGISTICĂ ȘI MONUMENTE DE FOR PUBLIC 

Se aproba infiintarea Directiei Generale de Arhitectura Peisagistica si Monumente de For Public, serviciu public de interes local al Municipiului Bucuresti, persoana juridica de drept public, rezultata din fuziunea prin contopire a Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic si Directiei de Arhitectura Peisagistica a Municipiului Bucuresti.

 

Obiectul de activitate al Direcţiei Generale de Arhitectură Peisagistică si Monumente de For Public constă în principal în:

a) administrarea monumentelor de for public, proprietatea Municipiului Bucuresti;

b) organizarea si desfăurarea activităţilor tehnico-econornice legate de conservarea, restaurarea, protejarea, veriflcarea, inventarierea, evidenţa, întreţinerea, amplasarea si punerea în valoare monumentelor de for public din administrarea instituţiei;

c) organizarea si desfăurarea activităţilor tehnico-economice legate de conservarea, restaurarea, reabilitarea, protecţia si punerea în valoare a monumentelor istorice care se află in proprietatea Municipiului Bucureşti, dar faţă de care Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat programe de finanţare, în condiţiile legii;

d) contractarea execuţiei, coordonarea, urmărirea, supravegherea si asistenţa tehnică pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes local domeniul dezvoltării zestrei monumentelor de for public din Municipiul Bucureti;

e) întocmirea si administrarea Registrului local al patrimoniului turistic Municipiului Bucuresti;

f) realizarea, organizarea, susţinerea, flnanţarea, dezvoltarea, prin mijloace proprii si/sau în parteneriat/colaborare/asociere cu persoane juridice de drept public si/sau privat si/sau persoane fjzice, de evenimente culturale, stiintifice, artistice, de promovare directă sau indirectă a Municipiului Bucuresti, inclusiv, expoziţii, congrese, convenţii, seminarii, concerte, festivaluri, târguri si manifestări similare;

g) iniţierea, organizarea, flnanţarea, derularea de programe si/sau proiecte culturale proprii de promovare Municipiului Bucuresti

h) finanţarea nerambursabilă de programe si/sau proiecte culturale iniţiate, organizate si derulate de terţi, conform legii;

i) organizarea activitatilor tehnico-economice privind inventarierea si promovarea resurselor turistice din Municipiul Bucuresti;

j) înfiinţarea, organizarea si administrarea de Puncte de ĺnformare Turistică, potrivit legii; 

k) elaborarea si promovarea programelor locale de dezvoltare turismului;

l) omologarea traseelor turistice;

m) sprijinirea, inclusiv flnanciar, a lucrărilor de eonservare. restaurare si punere in valoare a bunurilor mobile de patrimoniu si a bunurilor imobile aparţinând lacasurilor de cult ale cultelor recunoscute în România, aflate în unitatea administrativ-teritorială a Municipiului Bucuresti pe baza programelor de finanţare aprobate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform legii;

n) iniţierea, elaborarea, implementarea si evaluarea strategiilor, proiectelor, programelor, precum si  evenimentelor si stagiilor aplicative, în domeniul arhitecturii peisagistice si de înfrumuseţare peisagistică în unitatea administrativ-teritorială Municipiului Bucuresti, cresterea gradului de acces si participare cetăţenilor la viaţa comunitară si întărirea conştiinţei de apartenentă laceasta;

o) avizarea din punct de vedere al arhitecturii peisagistice proiectelor de parcuri, alei, amenajări ale spatiilor publice din administrarea instituţiei;

p) evaluarea impactului peisagisticii asupra proiectării. efectuarea evaluărilor de mediu;

q) avizarea eflcienţei energetice ansamblurilor peisagistice, cu verificarea echilibrului dintre energia materialelor pentru realizarea peisajului si energia consumată prin întreţinerea si operaţiile peisajului;

r) alte activităţi, în limitele si cu respectarea legislaţiei în vigoare, relevante, pentru obţinerea de venituri proprii, conform art. de mai sus.

 

Addintional Documents AnexaH261_20
HCGMB 261_2020